Raport bieżący 5/2015

5/2015   |   26-03-2015 16:00

Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014. W dniu 26 marca 2015 r. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, postanawiając przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.884.509,60 zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i 60/100), tj. 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, jednocześnie rekomendując, by pozostała część zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 w kwocie 11.620.500,35 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych i 35/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zmianami).

 

 

rb_5_2015