Raport bieżący 7/2011

7/2011   |   09-02-2011 14:21

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H

 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, że w dniu 8 lutego 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 172/2011 na podstawie, której wyznaczył na 10 lutego 2011 r. dzień ostatniego notowania 3.000.000 (trzech milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBSCDO00025”.

Jednocześnie tego samego dnia Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 171/2011 na podstawie, której postanowił:
1) wprowadzić z dniem 11 lutego 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBSCDO00017”,
b) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBSCDO00017”,
c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBSCDO00017”,
d) 649.999 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBSCDO00017”,
e) 1.300.001 (jeden milion trzysta tysięcy jeden) akcji serii E, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBSCDO00017”,
f) 1.453.758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii F, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBSCDO00017”,
g) 1.453.758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBSCDO00017”,
h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 lutego 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBSCDO00017”;

2) notować akcje spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BSCDRUK” i oznaczeniem „BSC”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.).

7_2011