Raport bieżący 8/2019

8/2019   |   22-03-2019 14:52

Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018. W dniu 22 marca 2019 r. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, postanawiając przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 6.178.735,08 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć i 08/100 zł), tj. 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję, jednocześnie rekomendując by pozostała część zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku w kwocie 12.971.848,60 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i 60/100) przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Raport bieżący 8/2019