Raport bieżący 9/2018

9/2018   |   03-04-2018 17:51

Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017. W dniu 03 kwietnia 2018 r. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, postanawiając przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 9.807.516,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście i 00/100 zł), tj. 1,00 zł (słownie: jeden i 00/100 zł) na jedną akcję, jednocześnie rekomendując by pozostała część zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku w kwocie 11.354.159,80  zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i 80/100) przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Raport bieżący 9/2018