Raport bieżący 9/2019

9/2019   |   05-04-2019 20:39

Informacja o wyborze oferty Emitenta poprzedzającej zawarcie umowy znaczącej

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż otrzymał w formie korespondencji mailowej informację o wyborze przez spółkę HAVI GLOBAL SOLUTIONS EUROPE LIMITED z siedzibą w Londynie („Havi”, „Klient”) oferty Emitenta dotyczącej produkcji i dostarczania przez Spółkę opakowań na zlecenie Havi i na potrzeby klientów Havi. Zgodnie z przekazaną Emitentowi informacją umowa jaka zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty Emitenta będzie obowiązywać przez okres 2 lat, począwszy od dnia 1 marca 2019 r. Zgodnie z przekazaną informacją wartość obrotów z Klientem w czasie trwania umowy zasadniczo powinna pozostać na poziomie dotychczasowym, który w roku 2018 wyniósł ok. 28.000.000 PLN (złotych). Jednocześnie Klient zaznaczył, że zgodnie z jego najlepszymi szacunkami wartość obrotów może stopniowo rosnąć co może wynikać z popytu klientów Havi, możliwości partycypowania przez Emitenta w dostawach promocyjnych poza rynkiem polskim oraz w związku ze zmieniającymi się trendami w zakresie dotyczącym opakowań u klientów Havi.

Z uwagi na wybór jego oferty przez Havi, Zarząd Spółki szacuje, że wedle jego najlepszej wiedzy, całkowite, skonsolidowane przychody grupy Emitenta wzrosną w 2019 roku do kwoty ok. 267 mln zł.

Spółka podaje fakt otrzymania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, że umowa jaka zawarta zostanie w wyniku wyboru oferty Emitenta będzie miała status umowy znaczącej ze względu na to, że jej wartość przekraczać będzie 10% kapitałów własnych Emitenta. Spółka, będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy znaczącej.

Raport bieżący 9/2019