Raport bieżący 9/2011

9/2011   |   18-04-2011 15:36

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2010 rok

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok, wskazanego w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010 rok zostaną opublikowane w dniu 20 kwietnia 2011 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

9_2011