Raporty okresowe – Roczny 2018 – jednostkowe

   |   20-03-2019 22:46

Jednostkowy Raport Roczny za rok 2018
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Emitenta w 2018 roku
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym Sprawozdań Spółki w roku obrotowym 2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Wyboru Audytora