Raporty okresowe – Roczny 2018 – skonsolidowane

   |   20-03-2019 22:50

Skonsolidowany Raport Roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w 2018 roku
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym Sprawozdań Spółki w roku obrotowym 2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Wyboru Audytora