Raporty okresowe – Roczny 2019 – jednostkowe

   |   20-03-2020 09:14

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
List Prezesa Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A. do Akcjonariuszy
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru Audytora
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Jednostkowy raport roczny za rok 2019 sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE
Sprawozdanie zarządu z działalności emitenta w 2019 roku