Raporty okresowe – Roczny 2019 – skonsolidowane

   |   20-03-2020 09:22

Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej emitenta w 2019 roku
Skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE
Ocena Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A. w zakresie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej BSC Drukarnia Opakowań S.A. do Akcjonariuszy