Korekta raportu bieżącego nr 24/2016

24/2016

23-12-2016 20:10
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariuszy

Raport bieżący 24/2016

24/2016

20-12-2016 22:06
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariuszy

Raport bieżący 23/2016

23/2016

20-12-2016 21:57
Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 22/2016

22/2016

13-12-2016 17:34
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 10 stycznia 2017 r.

Raport bieżący 21/2016

21/2016

13-12-2016 17:30
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 10 stycznia 2017 r.

Raport bieżący 20/2016

20/2016

08-12-2016 20:19
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 19/2016

19/2016

21-10-2016 17:44
Informacja poufna

Raport bieżący 18/2016

18/2016

21-09-2016 21:34
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 17/2016

17/2016

23-08-2016 16:22
Umorzenie postępowania w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

Raport bieżący 16/2016

16/2016

21-07-2016 17:10
Uzgodnienie treści umowy znaczącej i jej podpisanie przez Emitenta

Raport bieżący 15/2016

15/2016

12-07-2016 17:30
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Raport bieżący 14/2016

14/2016

06-07-2016 14:17
Cofnięcie przez powoda pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej