Raport bieżący 18/2017

18/2017

20-09-2017 15:34
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 20 października 2017 r.

Raport bieżący 17/2017

17/2017

08-06-2017 15:45
Zawiadomienie w trybie art.69 ust. 1 ustawy o ofercie

Raport bieżący 16/2017

16/2017

26-05-2017 16:23
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 26 maja 2017 r

Raport bieżący 15/2017

15/2017

26-05-2017 16:21
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (15/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

Raport bieżący 14/2017

14/2017

26-05-2017 16:18
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (14/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

Raport bieżący 13/2017

13/2017

10-05-2017 15:59
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

Raport bieżący 12/2017

12/2017

25-04-2017 16:40
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 26 maja 2017 r.

Raport bieżący 11/2017

11/2017

25-04-2017 16:37
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 26 maja 2017 r.

Raport bieżący 10/2017

10/2017

03-04-2017 20:50
Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Raport bieżący 9/2017

9/2017

09-03-2017 21:07
Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu

Raport bieżący 8/2017

8/2017

09-03-2017 21:03
Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki przez Radę Nadzorczą

Raport bieżący 7/2017

7/2017

28-02-2017 21:54
Zawiadomienie o zwiększeniu o ponad 2% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta