Raport bieżący 13/2016

13/2016

13-06-2016 17:00
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 13 czerwca 2016 r.

Raport bieżący 12/2016

12/2016

13-06-2016 16:54
Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 13 czerwca 2016 r.

Raport bieżący 11/2016

11/2016

13-06-2016 16:46
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 13 czerwca 2016 r.

Raport bieżący 10/2016

10/2016

03-06-2016 15:05
Aktualizacja informacji dotyczącej planu inwestycyjnego Spółki

Raport bieżący 9/2016

9/2016

25-05-2016 22:21
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

Raport bieżący 8/2016

8/2016

17-05-2016 16:02
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 13 czerwca 2016 r.

Raport bieżący 7/2016

7/2016

17-05-2016 15:58
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 13 czerwca 2016 r.

Raport bieżący 6/2016

6/2016

18-04-2016 19:59
Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Raport bieżący 5/2016

5/2016

31-03-2016 14:09
Rejestracja zmian Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 4/2016

4/2016

18-02-2016 23:02
Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

Raport bieżący 3/2016

3/2016

18-02-2016 17:08
Zmiana w składzie Komitetu Audytu

Raport bieżący 2/2016

2/2016

05-02-2016 13:06
Informacja o wyborze oferty Emitenta poprzedzającej zawarcie umowy znaczącej