Raport bieżący 13/2017

13/2017

10-05-2017 15:59
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

Raport bieżący 12/2017

12/2017

25-04-2017 16:40
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 26 maja 2017 r.

Raport bieżący 11/2017

11/2017

25-04-2017 16:37
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 26 maja 2017 r.

Raport bieżący 10/2017

10/2017

03-04-2017 20:50
Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Raport bieżący 9/2017

9/2017

09-03-2017 21:07
Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu

Raport bieżący 8/2017

8/2017

09-03-2017 21:03
Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki przez Radę Nadzorczą

Raport bieżący 7/2017

7/2017

28-02-2017 21:54
Zawiadomienie o zwiększeniu o ponad 2% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Raport bieżący 6/2017

6/2017

15-02-2017 21:21
Otrzymanie przez Emitenta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz aktualizacja informacji dotyczącej planu inwestycyjnego Spółki

Raport bieżący 5/2017

5/2017

30-01-2017 17:50
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Raport bieżący 4/2017

4/2017

10-01-2017 17:21
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 10 stycznia 2017 r.

Raport bieżący 3/2017

3/2017

10-01-2017 17:17
Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 2/2017

2/2017

10-01-2017 17:11
Odwołanie członka Rady Nadzorczej